Funkcionalita nástrojů

Určíme jakých dat se to týká

Business Catalog

Kategorizuje a spravuje různé typy business pojmů, včetně položek vytipovaných v rámci GDPR programu. Sjednocuje názvosloví skrze celou organizaci a zajišťuje životní cyklus business pojmů – od vzniku a publikace až po případný zánik.

Metadata Manager

Umožňuje identifikovat datové položky v různých systémech a mapuje datové toky mezi nimi. Poté propojuje tyto technické pojmy s business pojmy v Business Catalogu a sjednocuje tak business a IT pohled na věc.

1

Nalezneme, kde se data nacházejí a jak je s nimi nakládáno

Informatica Data Quality

Součástí tohoto nástroje je modul pro pokročilou profilaci dat, který identifikuje datové položky (např. citlivá data chráněná GDPR) v různorodých datových úložištích.

Secure@Source

Je unikátní řešení z oblasti Data Security Intelligence. Umožňuje na základě definice různých bezpečnostních profilů dat prohledat všechna datová úložiště a identifikuje hledané datové položky, sleduje jejich datové toky, monitoruje přístupy uživatelů k těmto datům a generuje upozornění v případě neautorizovaného přístupu. U všech datových zdrojů stanovuje bezpečnostní skóre. Vše zobrazuje formou intuitivních dashboardů a grafů.

2

Identifikujeme jednotlivé zákazníky ze všech zákaznických dat

Data Quality

Platforma upravující kvalitu dat, také identifikuje konkrétního zákazníka a všech jeho záznamech (data matching).

Metadata Manager

Nástroj pomáhající identifikovat datové položky spojené se zákaznickými daty a jejich datové toky.

Master Data Management

Spravuje zákaznická (nejen) data skrze organizaci. Identifikuje konkrétního zákazníka a propojuje všechny jeho záznamy z různých systémů, vytváří a spravuje zlatý záznam. Konsoliduje udělené souhlasy. Informuje o datech, která jsou o každém zákazníkovi uchovávána.

Marketing Data Lake & Customer 360°

Master Data Management na platformě Big dat.

3

Zabezpečíme zákaznická data

Data Archiving

Automaticky řídí tzv. retenci dat – tj. zajišťuje odstranění (archivace) záznamů, u kterých uplynula doba po kterou je možné je uchovávat nebo pokud o to explicitně zákazníka požádá.

Dynamic Data Masking

Dynamicky maskuje produkční data, kdy u citlivých položek (rodné číslo, jméno, stav účtu, atd.) data maskuje při zobrazení uživatelům, kteří by k těmto údajům neměli mít přístup. Data maskuje jen při zobrazení, ne fyzicky v datovém úložišti.

Persistent Data Masking

Fyzicky maskuje citlivá data, která jsou typicky předávána ze zabezpečeného produkčního prostředí do méně zabezpečených neprodukčních prostředí (vývoj a test, školení, třetí strany, atd.). Data zůstávají konzistentní (klíče, validační pravidla), ale nelze je zneužít.

4